fbpx

תקנון פעילות – Pure Gym

Pure Gym  (להלן – “החברה”) מודיעה בזאת על עריכת פעילות לחברי עמוד הפייסבוק / אינסטגרם של “Pure Gym” בהתאם להוראות תקנון זה המפורטות להלן.

השתתפות בפעילות (כהגדרתה להלן) כפופה לתנאי תקנון זה ומיועדת לחברי עמוד הפייסבוק / אינסטגרם בלבד.

כל פעולה להשתתפות בפעילות מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

הגדרות

בתקנון זה –

1.1.    “הזוכה” – משתתף אשר שיתף את פוסט הפעילות ונבחר על ידי צוות שופטים, והכל כמפורט בתקנון זה ובכפוף לתנאי הפעילות.

1.2.    “פוסט הפעילות” – פוסט אשר יפורסם בעמוד הפייסבוק / אינסטגרם של “Pure Gym” אשר יכלול פוסט בעניין תחרות , כמפורט בתקנון זה ובמהלך תקופת הפעילות.

1.3.    “חבר עמוד הפייסבוק / אינסטגרם” –  מי שסימן “עקוב”\”Follow” בעמוד הפייסבוק / אינסטגרם של “Pure Gym”.

1.4.    “מועד תחילת הפעילות” –  19/02/2019 

1.5.    “משתתף” – חבר עמוד הפייסבוק / אינסטגרם שעמד בתנאים המפורטים בסעיף 5 לתקנון.

1.6.    “עורך הפעילות” או “החברה” –  Pure Gym .

1.7.    “פרס” – פירוט הפרס שיוענקו לזוכה.

1.8.    האמור בתקנון זה כתוב בלשון זכר אך פונה לשני המינים.

פרשנות

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

תקופת הפעילות

הפעילות בפייסבוק תיערך בתקופה שבין מועד תחילת הפעילות ועד ליום 26/02/2019 (להלן: “מועד סיום הפעילות”).

ההשתתפות בפעילות

 1. בפעילות יהיה זכאי להתחרות משתתף, כהגדרתו לעיל, אשר שיתף תמונה שבבעלותו במסגרת דף הפייסבוק / אינסטגרם של “Pure Gym”.

הזוכה בפעילות

 1. הזוכה יבחר על ידי צוות שופטים אשר ימונו על ידי החברה. ההחלטה על זהות הזוכה נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של צוות השופטים.
 2. לאחר בחירת הזוכה, יפנה נציג מטעם החברה אל הזוכה לשם תיאום שליחת הפרס.

פרטיות

 1. כל משתתף מצהיר כי יש בידיעתו כי כל הפרטים, התמונות והנתונים שהוא מוסר במסגרת הפעילות הינם נכונים, מדויקים ואינם מהווים הפרה של הוראות התקנון או כל דין.
 2. כל משתתף מצהיר ומאשר כי מסירת המידע האישי או כל מידע אחר במסגרת הפעילות, נעשה באופן וולונטרי ומרצונו החופשי.
 3. ידוע למשתתף והוא מאשר, כי המידע האישי שימסור במסגרת הפעילות יישמר וייכלל במאגרי המידע של החברה, וכי הוא ישמש את החברה, בין היתר, לצורך דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי פרסומת ועדכון בדבר הנחות, שירותים, הצעות ומבצעים (לרבות באמצעות דוא”ל, טלפון, מסרונים וכו’). אישור כאמור יהיה ניתן לביטול בכל עת על ידי שליחת בקשת ביטול באופן שיצוין במסגרת כל עדכון.
 4. ידוע למשתתף והוא מאשר כי החברה רשאית לעשות שימוש במידע האישי לצורך יצירת קשר עם המשתתפים וכן לכל צורך נוסף מסחרי או עסקי אחר עליו תחליט החברה, לרבות למשלוח עדכונים.

כללי

 1. החברה לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בפעילות ו/או ממי שנמנעה ממנו האפשרות למימוש ההטבה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מימוש הזכייה, מכל סיבה אשר יש בה על פי דין לעכב ו/או לבטל את הענקת הזכייה.
 3. החברה רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או להחסיר מהוראות תקנון זה בכל עת, ולהפסיק בכל עת את הפעילות ו/או לבטל את הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת אף ללא הודעה מראש.
 4. התנאים המפורטים בתקנון זה הינם בנוסף לתנאי השימוש הכלליים המפורטים באתר החברה ומימוש הזכייה הוא בכפוף לתנאי המימוש.
 5. חרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
 6. כל מחלוקת ו/או סכסוך ו/או תובענה בנושא תקנון זה תהיה בתחום סמכותו הבלעדי של בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב – יפו.
 7. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה. 
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת הפעילות, להקדימו או להאריכו, ללא הודעה מראש. 
 9. הפרס הינו אישי למשתתפים הזוכים בלבד, ואינו ניתן  להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
 10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה מכל סיבה שהיא מוצאת לנכון אם על פי שיקול דעתה הבלעדי יש בהתנהלות המשתתף בפעילות משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הדין. 
 11. ההשתתפות בפעילות ומימוש הפרס הינם באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה, ו- Pure Gym לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), ישיר ו/או עקיף, הפסד, אבדן או הוצאה שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או מהזוכים בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם הפעילות ו/או עם הפרס ו/או עם מימושו. 
 12. למען הסר ספק חברת Facebook אינה אחראית כלפי הזוכים/ משתתפים בפעילות זו. בכלל זה, Facebook  לא תהא אחראית לאיכות הפרס שבמסגרת הפעילות או לתנאים בהם יסופק הפרס: לכל פגם, קלקול, נזק, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע לפרסים או לאספקתם.      

בהצלחה!
Pure Gym תל אביב